Politica de confidentialitate

În vigoare de la 25 mai 2018

 

Prezenta politică de confidențialitate se aplică aplicației mobile DSU, ai cărei furnizori sunt: Fundația pentru SMURD și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu aplicația mobilă DSU sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Date de contact Fundația pentru SMURD

Sediu: Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, cod poștal 540136

Târgu-Mureș, județul Mureș

Email: office@fundatiapentrusmurd.ro

Website: http://fundatiapentrusmurd.ro/

Date de contact Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Sediu: Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, București, cod poștal 010086

Email: simona.alupoaei@mai.gov.ro

Website: http://www.dsu.mai.gov.ro/

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate

DSU, denumită în continuare Aplicația - aplicație mobilă disponibilă în sistemele iOS și Android, aflată în proprietatea Fundației pentru SMURD și în administrarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea sa de coordonator al activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență la nivel național

Operator - Fundația pentru SMURD și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici

Utilizator - persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, având vârsta de minimum 18 ani, care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui cont de utilizator

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

 

Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii:

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.

2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.

5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare.

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul DSU revine:

 • Fundației pentru SMURD, în calitatea sa de autor și titular al dreptului de proprietate intelectuală a Aplicației;
 • Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea sa de administrator al Aplicației;
 • Societății iConsult SRL Sibiu, ca dezvoltator al Aplicației, în cazul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din contractul de prestări servicii semnat cu Fundația pentru SMURD.

Societatea iConsult SRL are sediul în Sibiu, Str. Vișinilor nr. 7, județul Sibiu, cod poștal 550091 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/59/2006, CIF RO18304754, email office@i-consult.ro.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului Aplicației, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

Ce date colectăm și în ce scop?

Colectăm date cu caracter personal atât de la utilizatorii care se autentifică prin crearea de conturi în Aplicație, cât și de la cei care accesează Aplicația fără autentificare.

În cazul autentificării, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele - folosite pentru crearea contului de utilizator, vizibile în Aplicație;
 • poza - poza de profil este colectată automat din profilul social atunci când utilizatorul se autentifică în Aplicație prin Facebook sau Google Account. Odată autentificat, indiferent de metoda de autentificare, utilizatorul își poate adăuga sau schimba poza de profil;
 • adresa de email - este colectată automat din contul de Facebook sau de Google, atunci când se autentifică prin Social Media. Se poate introduce manual de utilizator atunci când se autentifică prin email și parolă. Adresa de email a unui utilizator nu este afișată public nicăieri în Aplicație, fiind folosită doar pentru autentificare;
 • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic;
 • numărul de telefon - este cerut numai pentru utilizarea modulului de raportări situații de urgență din cadrul Aplicației. Numărul de telefon nu este făcut public, ci este folosit pentru validarea persoanei o singură dată, atunci când trimite prima sesizare. Numărul de telefon al persoanei care a făcut sesizarea este public doar pentru angajații DSU, care preiau sesizările, pentru a o contacta telefonic, dacă este cazul.

În cazul utilizatorilor neautentificați, se colectează următoarele date:

 • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic.

În afara datelor cu caracter personal la care am făcut referire mai sus, obținem date din analiza modului de utilizare a serviciilor noastre, după cum urmează:

 • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic;
 • datele colectate în Google Analytics, folosite în scop statistic pentru a determina patternuri de comportament ale utilizatorilor.

Operatorul nu prelucrează în cadrul aplicației DSU date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

Ce date colectăm pentru crearea contului de utilizator în Aplicație și ce facem public?

La crearea unui cont de utilizator in Aplicație, sunt necesare următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • emailul;
 • poza de profil (atunci când se autentifică printr-una din cele 2 platforme sociale: Facebook sau Google).

În contul de utilizator, care este public în Aplicație, afișăm public următoarele informații:

 • numele și prenumele;
 • poza de profil.

În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

Prelucrăm date cu caracter personal pentru:

 • validare utilizator, prin trimitere SMS de confirmare, în cazul utilizării modulului de raportări situații de urgență către DSU;
 • geolocalizare, în cazul utilizării modulului de raportări situații de urgență către DSU, scopul prelucrării fiind determinarea automată a locației urgenței raportate pe hartă.
 • trimitere alerte și informări - utilizatorii pot primi alerte și informări prin push notifications, în situația în care au optat pentru trimiterea acestora pentru una sau mai multe zone din țară
 • statistici și rapoarte - datele utilizatorilor Aplicației sunt prelucrate cu ajutorul Google Analytics, generând statistici automate, în baza cărora se extrag rapoarte, în scopul îmbunătățirii modului de utilizare a aplicației.

Datele statistice rămân anonime și nu sunt făcute publice.

 

Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal?

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

 • automat, la crearea contului de utilizator prin platforme sociale (Facebook sau Google), preluându-se: nume, prenume, email, poza, date despre dispozitivul folosit, locația GPS (opțional);
 • manual, la crearea contului de utilizator prin email și parolă, furnizându-se nume, prenume, email; poza poate fi adăugată ulterior - opțional. Se adaugă numărul de telefon pentru utilizarea modulului de raportări de situații de urgență, pentru o validare suplimentară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează:

 • automat, prin Google Analytics, Fabric, în scop statistic;
 • manual, în vederea întocmirii rapoartelor menționate mai sus.

Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită.

Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din aplicație.

Ștergerea contului implică ștergerea automată a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email, poză, parolă, număr de telefon).

Către cine transferăm datele cu caracter personal și în ce scop?

Transferăm date cu caracter personal către:

Google Analytics  (în afara UE), unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic;

Fabric (în afara UE), unde se stochează date despre crash-uri ale aplicației și despre utilizatori, ca să se poată repara ce nu funcționează în Aplicație.

Ce măsuri de securitate am implementat?

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

 • standard SSL de criptare a fluxului de date;
 • standard de OAUTH pentru autentificarea utilizatorilor;
 • apeluri securizate prin cheie de autorizare (HMAC);
 • limitarea numărului de IP-uri de la care poate fi accesat serverul unde avem baza de date și serverul web;
 • acces limitat pe server prin folosirea de chei SSH private.

Drepturile utilizatorului

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;

2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;

3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:

i.datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;

ii.utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

iii.utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

v.datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

vi.datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:

i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;

ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;

iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

iv.atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.

5. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.

6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile Aplicației.

În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum ne poți contacta?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa cu cerere scrisă:

 • Fundației pentru SMURD, la adresa din Târgu Mureș, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș, cod poștal 540136 sau la email office@fundatiapentrusmurd.ro
 • Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la adresa din București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, cod poștal 010086 sau la email simona.alupoaei@mai.gov.ro

În cazul în care dorești să formulezi plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți scrie la aceeași adresă, urmând să îți răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

În cazul improbabil în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Fundația pentru SMURD sau Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu a tratat plângerea în mod corespunzător, te poți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336.